Nyomtatható Változat

Használati Feltételek Szolgáltatásainkra. (ÁSZF)

Az ÁSZF szabályozza az ajánlatokkal, rendelésekkel, visszaigazolásokkal és a projektek rendjével kapcsolatos kereteket.

1. Szerződés hatálya

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") a Cseresznyák Ferenc Zsolt (Egyéni Vállalkozó) (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 103/B 2/8; nyilvántartási száma: 42359691, adószáma: 67014031243) mint Vállalkozó (a továbbiakban: "Vállalkozó") által nyújtott szolgáltatásokra, meghatározza a felek között www.fpds.hu weboldalon keresztül létrejövő szerződés elektronikus úton történő megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmát, valamint a szerződés módosításának feltételeit illetve megszűnésének, megszüntetésének eseteit.

1.2. Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendők, s a felek között létrejövő és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.

1.3. Jelen ÁSZF-től történő bármely eltérés csak Megrendelő és Vállalkozó által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a felek között levélben, vagy telefax, illetve elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél Megrendelésben megadott címére, telefax számára vagy elektronikus levélcímére kell elküldeni.

1.4. Jelen ÁSZF kiterjed a természetes személyi fogyasztó (Magán Megrendelő), valamint gazdasági társaság illetve egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű megrendelőkre (Üzleti Megrendelő) is, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból köti meg a szerződést. A Magán Megrendelők és Üzletei Megrendelők a továbbiakban együttesen úgyis, mint: „Megrendelők illetve Megrendelő”, aki a Vállalkozó internetes felületén megtalálható Űrlapokon keresztül szolgáltatást megrendel.

2. Szerződés tárgya

2.1. Vállalkozó vállalja, hogy a felek között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képező Megrendelő illetve ÁSZF alapján létrejött és elfogadott szerződés szerint az ott rögzített feltételekkel, paraméterekkel, specifikációkkal Megrendelő részére elvégzi a Megrendelő által kiválasztott szolgáltatást. Vállalkozó által nyújtandó fix egységcsomagokba foglalt szolgáltatások:

• Webhosting,
• Webdesign,
• egyéb grafikai és
• egyéb nyomdai szolgáltatások.

a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”. Szerződő felek a szerződés teljesítése során hatékonyan és kölcsönösen együttműködve járnak el, figyelembe véve egymás érdekeit.

3. Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

3.1. Megrendelés: A szerződéskötéshez szükséges, hogy a Megrendelő, Vállalkozó internetes honlapján (www.fpds.hu) található „Megrendelés” menüpont alatt, a fix egység csomagokba foglalt, árat is tartalmazó megfelelő szolgáltatás kiválasztása után a megfelelő adatlapot, vagyis a Megrendelőt kitöltse, valamint elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot. Az adatlap kitöltésével a Megrendelő kijelenti, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, s ennek elmulasztása esetére, az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Az adatok téves vagy nem a valóságnak megfelelő megadása esetén a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli. Az adatokat Vállalkozó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Megrendelő a Megrendelés elküldésével jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

• Megrendeléshez szükséges adatok: cégnév, székhely, kapcsolattartó, e-mail cím és érvényes mobil telefonszám.
• Megrendeléshez szükséges további adatok: számlázási név és cím, számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a Megrendelővel.

3.2. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte: A szerződés a Megrendelés megérkezését követően Vállalkozó általi legkésőbb 48 órán belül történő visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolásban a munkálatok elvégzéséhez Vállalkozó további információkat kérhet, amelyre Megrendelő rövid határidőn belül köteles írásbeli nyilatkozatát megadni a Vállalkozó levelére válaszolva. Abban az esetben, ha Vállalkozó 48 órán belül nem igazolja vissza a Megrendelést, akkor Megrendelő mentesül az ajánlati illetve szerződéses kötelezettség alól.

3.3. Egyedi ajánlat: Abban az esetben, ha Megrendelő a Vállalkozó által kínált egység csomagoktól eltérő munkálatokat kíván megrendelni, akkor külön, egyedi megrendelő lapot tölt ki, részletesen megadva a munka tartalmát. Vállalkozó a megrendelés megérkezését követően 48 órán belül árajánlatot készít és küld meg Megrendelő részére. Vállalkozó által megküldött Árajánlat, annak kézhezvételétől számított 2(kettő) hétig érvényes (ajánlati kötöttség), a Megrendelő az érvényességi időn belül jogosult az árajánlatot visszaigazolni. Az Ajánlat visszaigazolásával a szerződés létrejön. Ha az ajánlati kötöttség ideje ettől eltér, akkor azt a Árajánlat érvényességi idejét az Árajánlat tartalmazza. Abban az esetben, ha Vállalkozó a fenti határidőben nem készíti el Ajánlatát az ügyfél vételi kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.4. Teljesítés megkezdése: Vállalkozó a Megrendelő alapján kiállított előleg bekérő számla kifizetése (Paypal, átutalásos fizetés útján) esetén, az átutalt összeg jóváírásának napján kezdi meg. Abban az esetben kezdi meg Vállalkozó a munkát a jóváírás napján, amennyiben az átutalt összeg aznap 15 óráig jóváírásra került.

3.5. Információk, Árajánlatkérő Lap: Megrendelő a Árajánlatkérő Lap kitöltésével köteles az elvégzendő munkához szükséges valamennyi információt a Vállalkozóval közölni. Abban az esetben, ha a Megrendelő által megadott információk nem elegendőek a munka megkezdéséhez, úgy Vállalkozó a hiányzó információkkal kapcsolatban haladéktalanul írásban értesíti a Megrendelőt. Abban az esetben, ha Megrendelő nem adja meg a szükséges információkat, akkor a Szerződés a hiányokról szóló értesítést követő 8. napon megszűnik. A Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozó ebből eredő esetleges kárát.

3.6. Határidő hosszabbítás: Abban az esetben, ha bármelyik fél internet vagy Számítógép rendszerének működésében igazolható módon hiba keletkezik akkor mind a teljesítési határidő, mind pedig a Megrendelő részére biztosított határidők a meghibásodás időtartamával meghosszabbodnak.

3.7. Együttműködés: Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, így különösen abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez további információk szükségesek.

4. A Szerződés módosítása

4.1. A felek között létrejött Szerződés módosítása írásban történik. Megrendelő a módosítási kérelmet e-mailben, küldheti meg Vállalkozó részére, aki azt e-mailben igazolja vissza 48 órán belül.

4.2. A Szerződést a Vállalkozó a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok birtokában, teljesíti. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Megrendelését a fentiek szerint utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, a Vállalkozó jogosult a Szerződéstől elállni a már megfizetett vállalkozói díj kamatok nélküli visszafizetése mellett. Megrendelő ebben az esetben kártérítési igénnyel nem élhet Vállalkozó felé.

4.3. A szerződés módosításáért a Vállakozó további díjat nem számít fel. Egyedi esetekben a felek ettől külön írásbeli megállapodásban eltérhetnek.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1. Információk rendelkezésre bocsátása: Megrendelő vállalja, hogy a meghatározott feladatok elvégzéséhez a szükséges anyagokat, információkat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5.2. Vállalkozói díj megfizetése: Megrendelő vállalja, hogy a Megrendelő lapon és a visszaigazolásban meghatározott vállalkozási díjat, jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően előre vagy on-line megfizeti.

5.3. A megrendelt termék átvétele: Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által teljesített a Megrendelő lapon, valamint egyedi árajánlat esetén az Árajánlatban meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltatást és/vagy terméket átveszi. A megrendelt termék átadás-átvételéne módja, on-line, e-mailen keresztül.

5.4. Üzleti titok: Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által készített és átadott dokumentumok, anyagok, rajzok, specifikációk Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezik, azokon Vállalkozó minden jogát fenntartja az átadás napjáig. Ezek felhasználása nem a Vállalkozóval folytatott üzleti kapcsolatban nem megengedett és kártérítési igényt von maga után. Szerződő felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik Szerződő felet érintő titoknak minősülő információt megőrizni és gondoskodni arról, hogy ahhoz harmadik illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

6.1. A Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére az on-line úton megküldött Megrendelő lapon illetve Árajánlat Lapon megadott adatok alapján elvégzi a kiválasztott feladatot.

6.2. A Vállalkozó szolgáltatásait kizárólag on-line úton nyújtja. Vállalkozó a szerződés létrejötte előtti tevékenységeket saját költségére és kockázatára végzi.

6.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a nála részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja a Szerződés teljes időtartama alatt.

6.4. A Vállalkozó – amennyiben erről Megrendelő külön írásban nem rendelkezik – az által elkészített munkákon a szerzői minőségét és nevét feltüntetheti, azokat referenciakánt korlátozás nélkül felhasználhatja. Ellenkező esetben a Vállalkozó „Szabadalmi Díjat” határozhat meg.

6.5. A Vállalkozó által készített munkák illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok Megrendelőt kizárólag a Vállalkozó által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg. Megrendelőt a Vállalkozó által elkészített, Megrendelő részére elküldött tervek tekintetében felhasználási jog nem illeti meg, azokkal kapcsolatban Vállalkozó minden szerzői jogát fenntartja. A végleges anyagokra vonatkozóan Vállalkozó visszavonhatatlanul átruházza a korlátlan és kizárólagos használati jogot Megrendelőre, azon kivétellel, hogy Vállalkozó referenciaként azt korlátozás nélkül felhasználhatja. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magába. A felhasználás szabályainak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és a teljes vállalkozói díjnak megfelelő mértékű kárátalány illeti meg a Vállalkozót, esetleges további kárainak megtérítése mellett. Megrendelő a terveket sem átadás előtt, sem azt követően nem használhatja fel. Megrendelő csak a véglegesen átadott anyagokat használhatja fel.

6.6. Alvállalkozó: Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

6.7. ÁSZF módosítása: Az ÁSZF rendelkezéseit a Vállalkozó jogosult egyoldalúan bármikor módosítani

7. Árak

7.1. A Vállalkozó honlapján (www.fpds.hu) feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. Az ár bruttó ár és a mindenkori jogszabályok által meghatározott általános forgalmi adó feltüntetésével kerülnek megjelölésre.

7.2. A szerződő felek között létrejövő szerződésre vonatkozó árakat a Megrendelés, valamint a Vállalkozó által a Megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. Megrendelő az árat a Megrendelő lap kitöltésével fogadja el.

7.3  A megjelenített árak tájékoztató jellegűek. Elképzelhető, hogy megrendelésének pillanatában változik az ár. Kérjük ezt vegye figyelembe, hogy minden  előre utalásos megrendelést Díjbekérő küldése alapján erősítünk meg. Amennyiben az ára változott a terméknek abban az Esetben Telefonon és E-mail-ben értesítjük! Hamarosan elérhetővé válik a Bankkártyás fizetési lehetőség. Amennyiben ezen lehetőség mellett dönt, és a termék ára, változna, abban az esetben értesítjük, és megbeszéljük a lehetőségeket. Erre azért kerül sor, mert azonnali raktárkészletet egyenlőre nem tartunk, így igyekszünk az árainkat a lehető legalacsonyabban tartani. Termékek beszerzési ideje 1-3 munkanap.

8. Az átadás-átvétel

8.1. Vállalkozó az elkészült Anyagot, e-mailen, .zip formátumban küldi meg, a Megrendelő részére a Megrendelő által a Megrendelésben megadott e-mail címre.

8.2. Az átadás feltétele a teljes vételár megfizetése.

9. Teljesítés, határidők

9.1. Teljesítési határidő: Vállalkozó a megrendelt Szolgáltatások elkészítését tartalmilag hibátlan, műszakilag egyértelmű megrendelés esetén az on-line Megrendelőlap kitöltésével szereplő vállalkozói díj Megrendelő általi megfizetésének napjától számított 10 munkanapon belül vállalja. Felek a vállalkozói díj megfizetése napjának azt a napot tekintik, amely napon 15 óráig a vállalkozói díj a Vállalkozó bankszámláján jóváírásra kerül. A Megrendelő a tervek kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles annak elfogadásáról nyilatkozni. Ha ezen határidőn belül a Megrendelő nem nyilatkozik, akkor hallgatását jóváhagyó nyilatkozatnak kell tekintetni, és a Vállalkozó teljesítése elfogadottnak minősül. Vállalkozó a szükséges módosítást a Megrendelő módosítási igényének kézhezvételét követő 8 munkanapon belül végzi el jelen ÁSZF IV. pontjának figyelembe vételével.
Vállalkozó a végleges Szolgáltatásokat a terv Megrendelő általi elfogadásának kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül .zip fájl formátumban bocsátja Megrendelő rendelkezésére a Megrendelő által megadott e-mail címre történő elküldéssel, amely alkalmas nyomdai úton és interneten történő felhasználásra.

9.2. Vállalkozó késedelme, kötbér: A szerződésben vállalt teljesítési határidő 14 munkanapot meghaladó túllépése, amennyiben az Vállalkozó részére felróható, késedelmes teljesítésnek minősül. Ez esetben a Megrendelő a vállalkozó díj napi 0,2 %-a, de maximum a késedelmesen teljesített hányad 5 %-ának megfelelő kötbér megfizetésére tarthat igényt. Nem számít késedelmes teljesítésnek az esztétikai kifogásokra alapozott reklamáció, akkor sem, ha a Megrendelő által elfogadásra kerül, de az a Szolgáltatások használati értékét nem befolyásolja és az a funkciójának képes eleget tenni. Vállalkozó a 9.1. pontban meghatározott 8 napos határidőn belül köteles az első terveket Megrendelő részére megküldeni.

9.3. Munkanap: A magyar jogszabályok szerint munkanapnak minősülő nap, 9 és 17 óra közötti időtartamban.

9.4. A Vállalkozó a munka elvégzése során betartja a magyar jog hatályos és vonatkozó rendelkezéseit, így a munkavégzése során mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületsértő, vagy szerzői jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán, földrajzi árujelzőjén, védjegyén fennálló jogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, Megrendelő ilyen irányú megrendeléseit sem a munka tervezésére, sem a készítése során nem fogadja el.

9.5. A Vállalkozó az általa elkészített munkákon szerzői minőségét és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

10. Szavatosság

10.1. AVállalkozót a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján szavatossági felelősség terheli a hibátlan teljesítéséért.

10.2. Hibátlan teljesítésnek minősül ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában megfelel a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

10.3. Hibás teljesítés esetén Megrendelő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, annak a Vállalkozó nem tud eleget tenni, Megrendelő másodsorban- választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – Vállalkozó a műszakilag indokolt lehető legrövidebb határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül köteles elvégezni.

10.4. Kárigény: Felek a Megrendelő további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. Megrendelő azonban ezen kikötés mellett is érvényesítheti Vállalkozó szándékos vagy nagyfokú gondatlanságból eredő szerződésszegésével összefüggő, igazolt kárigényét. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.

10.5. Elégedettségi garancia: A Megrendelő a Vállalkozó által végzett munkával, az elkészített tervekkel nincs megelégedve, akkor a végleges formátum Megrendelő részére történő megküldését megelőző napig a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállhat. Ebben az esetben Vállalkozó köteles az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a Megrendelő által megfizetett előleg összegét kamatok, költségek és kárának levonása után Megrendelő részére visszafizetni a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra történő átutalással. Megrendelő ezen elállási jogát a felek kizárják abban az esetben, ha a teljesítés időtartama a 60 napot meghaladja. 60 napos teljesítési időtartamon túli elállás esetén Vállalkozó egyedi elbírálása alapján fizetheti vissza a teljes vállalkozói díjat. Megrendelő ebben az esetben sem a terveket, sem a végleges anyagot nem használhatja fel.

11. Fizetés módja, fizetési feltételek

11.1. Weboldalunkon találtható szolgáltatások rendelése esetén a Megrendelő a Vállalkozó általi kiállított és emailben megküldött Proforma számla kézhez vételétől számított 3 munkanapon belül köteles a vállalkozói díjjal megegyező mértékű előleget fizetni a Vállalkozó által .pdf formátumban megküldött előlegbekérő alapján. A Megrendelő fizethet elektronikus úton PayPal vagy átutalás útján. Vállalkozó az előleg kézhezvételét követően a fizetésről az összeg beérkezésével megegyező teljesítési dátummal számlát állít ki, és elektronikus úton megküldi Megrendelő részére. A Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését csak akkor kezdi meg, amikor az előleget kézhez kapta.

11.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján kibocsátott átutalással kiegyenlítendő számlák esetében – ha a felek írásban másként nem rendelkeznek – a fizetési határidő a számla kiállításának dátumától számított 3 munkanap.

11.3. A Vállalkozó 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Vállalkozó választása szerint póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, és a Vállalkozó számára, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét, megfizetni.

12. A szerződés megszüntetésének esetkörei

12.1.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre kötik, mely időpont a megrendelt anyagok, Szolgáltatások átadásáig, és az ellenérték megfizetéséig tart. Szerződő felek egyedileg ettől eltérhetnek, s a szerződést határozatlan időtartamra is megköthetik.

12.2. A felek a szerződést megszűnhetik közös megegyezéssel vagy elállás útján.

12.2.1 A szolgáltató jogosult a Szerződést megszüntetni, amennyiben, a vásárló illegális tartalom, vagy folyamatot üzemeltet a bérelt tárhelyen, vagy meggondolásból nem tart további igényt előfizetésére. Ebben az esetben a Vállalkozó pénz visszafizetésre nem kötelezhető!

12.3. Bármely fél jogosult a szerződéstől elállni és felmerült kárának megtérítését követelni amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől elzárkózik

12.4. A szerződéstől történő elállásra a szerződés teljesítéséig, vagyis a megrendelt Szolgáltatások elvégzése esetén a végleges formátum Megrendelő részére történő megküldéséig mindkét fél jogosult. A Megrendelő 10.5. pontjától eltérő illetve nem Vállalkozónak felróható okból történő elállása esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozónak az addig felmerült költségeit, vállalkozói díját, valamint a teljes vállalkozói díj 20%-át mint kárátalányt megtéríteni. Vállalkozó a felmerült költségei és a kárátalány összegéig beszámításra jogosult a Megrendelő által megfizetett előleggel szemben. A beszámítást követően az előlegből fennmaradt összeget Vállalkozó köteles az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül kamatok nélkül Megrendelő részére visszafizetni a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra történő átutalással.

12.5. Az elállás abban az esetben érvényes, ha azt írásban, a másik szerződő fél részére címzett ajánlott tértivevényes levélben vagy e-mailen vagy telefaxon keresztül kerül megküldésre. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni a feladástól számított 5. munkanapon, valamint akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezett vissza, az e-mailt és a telefaxot az elküldésétől számított 1 órán belül.

12.6. A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, megszüntetése nem mentesíti a feleket a megszűnésig vagy megszüntetésig esetlegesen fennálló kötelezettségeik vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

12.7. A Vállalkozó jogosult, a megrendelő által ki nem egyenlített díjbekérő után történő, újbóli teljesítéstől elállni!

13. Vis major

13.1. Egyik fél sem tehető felelőssé vállalt kötelezettségeinek elmulasztása miatt, amennyiben a teljesítés a felek által nem befolyásolható körülmények miatt késedelmes. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány vagy a szolgáltató okából fennálló internet szolgáltatási hiba.

13.2. Amennyiben a vis major 2 hónap elteltével vagy azon túl fennáll, bármely fél jogosult a szerződéstől elállni.

13.3. Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni.

13.4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

14. Adatkezelés

14.1.A Vállalkozó magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

• az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
• az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
• 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
• az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

14.2. A Megrendelő a Megrendelő lap aláírásával a részére adott megfelelő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásába, kimutatásaiban felhasználja, jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve Megrendelő és/vagy Vállalkozó jogainak érvényesítése illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve Vállalkozó az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

15. Kapcsolattartás

15.1. A jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket és nyilatkozatokat írásban (ajánlott postai levél formájában, telefaxon vagy e-mailben) kell megküldeni a Megrendelésben megjelölt személyek részére, a meghatározott címre. A Szerződő Felek a kapott üzeneteket írásban visszaigazolják. Az üzenet kézhezvétele a visszaigazolás nélkül is vélelmezhető, amennyiben ajánlott postai levél esetén a feladástól számítva 5 munkanap, telefax vagy e-mail esetén a feladástól számított 5 óra eltelt. Vállalkozó ügyfélszolgálata munkanapokon 9-17 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
FAX számunk: +36-1-9980656
Telefonszámunk: +36-20-621-51-14

16. Irányadó jog, jogkikötés

16.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a szerződés részét képező Árajánlat, Megrendelő rendelkezései, illetve a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai – így különösen a Polgári Törvénykönyv – rendelkezései az irányadóak.

16.2. Szerződésből eredő bármely jogvita esetére Szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően a Vállalkozó mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi (kerületi) illetve megyei (fővárosi) bíróság kizárólagos illetékességének.

16.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Vállalkozó által kibocsátott újabb Általános Szerződési Feltételek hatályba lépéséig marad érvényben.

17. Egyebek, záró rendelkezések

17.1. A Weboldalon történő vásárlásban történő részvétel feltételező a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával járó hibalehetőségek elfogadását.

17.2. A Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra történő csatlakozás következményeként állt be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

17.3. Jelen Megállapodás mindenkor a Vállalkozó és a Megrendelő közötti egyedi Árajánlattal és Megrendelő lappal együtt érvényes. Kivéve a Weboldal felületén elérhető(Megrendelhető) szolgáltatásokat.